tel: 0527-681866  |  E-mail: info@logopedie-urk.nl

Doel van logopedie is om de communicatie te verbeteren of te vergemakkelijken. De logopedist kan helpen bij problemen op het gebied van spraak, taal, stem, adem, afwijkend mondgedrag, slikken en gehoor.

Kinderen

Spraak

Al op jonge leeftijd leren kinderen spreken door het nadoen van bepaalde klanken. Uiteindelijk worden de klanken letters, letters worden lettergrepen, woorden en zinnen. Omdat iedere letter zijn eigen klank heeft, kan de betekenis van een woord veranderen wanneer deze verkeerd wordt uitgesproken. Een vrouwelijke voetballer is een voetbalster (spreek uit: vóétbalster), maar een heel goede voetballer noemen we een voetbalster (spreek uit: voetbalstér).

Er zijn diverse factoren waardoor kinderen problemen kunnen ervaren bij hun spraak(ontwikkeling). Te denken valt aan een articulatiestoornis, afwijkende mondgewoontes, een nasaliteitsstoornis, slissen en lispelen, verbale apraxie, verbale ontwikkelingsdyspraxie, vloeiendheidsstoornissen, dysartrie en schisis. In al deze gevallen kan een bezoek aan de logopedist uitkomst bieden.

Als een kind zich niet goed verstaanbaar kan maken, kan er sprake zijn van een articulatiestoornis. We kennen twee verschillende soorten articulatiestoornissen: fontetisch en fonologisch.
Bij een fonetische articulatiestoornis heeft een kind moeite met het correct uitspreken van bepaalde klanken, zoals een s. Er zou dan sprake kunnen zijn van slissen of lispelen. Hierbij wordt de tong tussen de tanden geduwd bij de uitspraak van klanken zoals de d, t en s. De logopedist onderzoekt zo’n dit geval of er sprake is van onderliggende problemen, zoals het moeizaam gebruik van de mond of afwijkend mondgedrag. Vervolgens helpt onze logopedist stap voor stap bij het aanleren van een juiste uitspraak.


Wanneer een kind de klanken wel kan maken, maar niet goed gebruikt in woorden, dan spreken we van een fonologische articulatiestoornis. Klanken worden weggelaten of verwisseld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verschil tussen koe en toe of snoep en soep. Een kind met een fonologische articulatiestoornis kan zich vaak erg moeilijk verstaanbaar maken en wordt door zijn omgeving niet goed begrepen. Dit kan leiden tot frustratie. De logopedist kan gebruik maken van verschillende methoden om de verstaanbaarheid te verbeteren. Soms kan aanvullend onderzoek nodig zijn, bijvoorbeeld naar het gehoor of de taalontwikkeling.

Duimen, mondademen en afwijkend slikken: ze kunnen ervoor zorgen dat de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid van uw kind achteruitgaan.

Voor baby’s en peuters is het speengebruik of duimen volkomen normaal; het zorgt namelijk voor een gevoel van veiligheid. Als het na een periode een gewoonte is geworden, is het van belang dat uw kind het gebruik van de speen of het duimen zo snel mogelijk afleert. Langere tijd duimen kan namelijk leiden tot scheefgroeiende tanden, verandering van de vorm van de mond en vergroot de kans op een slappe mondmotoriek.

Normaal gesproken halen we adem door onze neus, tenzij deze bijvoorbeeld verstopt zit door verkoudheid. In dat geval wordt de mond gebruikt. Als mondademen structureel wordt, kunnen de mondspieren daardoor verslappen. Ook kan mondademen gezondheidsproblemen, zoals oorontsteking, veroorzaken.

Mondademen kan er ook voor zorgen dat je ineens op een andere manier gaat slikken, maar dat komt ook voor bij mensen die gewoon door de neus ademen. Het gevolg van hiervan kan zijn dat de tanden scheef komen te staan door de positie van de tong in de mond. Hierdoor kan iemand vervolgens gaan slissen.

Als logopedist helpen we uw kind de afwijkende mondgewoontes aan te pakken. Met verschillende oefeningen kunnen we ervoor zorgen dat duimen, mondademen en afwijkend slikken worden afgeleerd. 

Wanneer de klanken te veel door de neus klinken, is er sprake van een nasaliteitsstoornis. Deze stoornis kent drie varianten: de open neusspraak, gesloten neusspraak en de gemengde neusspraak.
Bij de open neusspraak ontsnapt er bij klanken, zoals de s en de p, teveel lucht via de neus. Dit zorgt voor problemen in de verstaanbaarheid in het spreken. Een gesloten neusspraak zorgt ervoor dat het erop lijkt alsof uw kind continu een verstopte neus heeft. Wanneer er sprake is van een combinatie van bovengenoemde vormen, dan spreken we van de gemengde neusspraak.


Soms is een medische ingreep nodig, voordat we een behandeling kunnen starten. Iedere nasaliteitsstoornis vraagt om een eigen aanpak. Zo kan open neusspraak het best behandeld worden door middel van oefeningen om de gehemeltespieren te trainen. Gesloten neusspraak vereist specifiek aandacht voor het beter gebruiken van de neusweg. De behandeling van gemengde neusspraak is, zoals de term al doet vermoeden, een combinatie van al het bovenstaande.

Het verkeerd uitspreken van, bijvoorbeeld, de s-klank, noemen we slissen of lispelen. Dit kan een negatief effect hebben op de verstaanbaarheid van uw kind.


Het naar voren tussen de tanden duwen van de tong is één van de oorzaken van slissen of lispelen. Het zorgt ervoor dat er een onzuivere s-klank wordt geproduceerd. Er zijn ook kinderen die hun tong naar voren tussen de tanden duwen bij andere klanken, wat ervoor zorgt dat ook die klanken onzuiver worden. Het slissen en lispelen komen regelmatig voor in combinatie met afwijkende mondgewoonten, en kunnen elkaar ten negatieve versterken.

Als eerste zullen we de oorzaak van het slissen of lispelen vaststellen. In eerste instantie zal de aandacht uitgaan naar de geïsoleerde s-klank, waarna de oefeningen steeds verbreed zullen worden. Eerst pakken we alleen de klank zelf aan, daarna werken we met lettergrepen, woorden, zinnen en uiteindelijk sluiten we af met het spreken. 

Leren praten lijkt vanzelfsprekend, maar is dat zeker niet. In sommige gevallen komt het spreken niet of nauwelijks op gang doordat de mond niet op de juiste manier wil bewegen. Deze spraakstoornis noemen we een verbale ontwikkelingsdyspraxie.


Wanneer een kind met deze spraakstoornis wel spreekt, zijn ze vaak moeilijk te begrijpen. Het kan zo zijn dat uw kind de klank in het ene woord wel kan maken, maar in een ander woord, waarin dezelfde klank voorkomt, niet. Dit vraagt om de hulp van een deskundige, omdat deze stoornis niet vanzelf voorbijgaat.


Wij kunnen helpen met het aansturen van de spraakbewegingen. De oefeningen die we doen beginnen makkelijk, maar worden steeds moeilijker. Hierdoor kan uw kind de bewegingen van de mond steeds beter aansturen. Het is hierbij van uiterst belang dat er ook thuis geoefend wordt.

Binnen de categorie vloeiendheidsstoornissen maken we onderscheid tussen stotteren en broddelen.
Stotteren is een spraakstoornis die de communicatie ernstig kan verstoren. Een stotteraar herhaalt of verlengt klanken of lettergrepen. Soms kan het zelfs lijken alsof de woorden eruit geperst moeten worden; spreken gaat niet meer vloeiend. Stotteren vergt veel van de spreker. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Het meebewegen van het gezicht of andere lichaamsdelen is niet vreemd, net als onderbrekingen in de ademhaling en overmatig zweten. Daarnaast kan het leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen in, onder andere, het spreken, waardoor bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde klanken wordt vermeden.
Ook broddelen zorgt voor moeilijkheden in de communicatie. Signalen van broddelen zijn onder andere een slappe uitspraak, een hoog spreektempo, het ineenschuiven van woorden, gebruik van stopwoordjes en woord- en/of klankherhalingen.


Bij de behandeling van stotteren zal het gehele gezin betrokken worden, aangezien een succesvolle behandeling niet mogelijk is zonder hulp in de directe omgeving. Het type behandeling verschilt van kind tot kind. Na onderzoek kan worden ingezet op indirecte of directe therapie. In sommige gevallen kan het zo zijn dat er wordt doorverwezen naar een stottertherapeut.


Bij de behandeling van broddelen ligt de focus vooral op bewustwording bij uw kind. We trainen onder andere uitspraak, ritme, intonatie en het correct formuleren om zo het broddelen te verminderen en, indien mogelijk, te voorkomen.

Sommige kinderen worden geboren met schisis. Het is een aangeboren afwijking van de bovenlip, de kaak en/of het gehemelte, waarin een gat is ontstaan.

Kinderen met een schisis hebben vaak moeite met het uitspreken van bepaalde klanken. Het type klanken waarmee moeite kan worden ervaren, verschilt van kind tot kind. Het resultaat is wel vaak hetzelfde: ze zijn moeilijk verstaanbaar en spreken vaak nasaal.

De behandeling van de logopedist bij schisis verschilt per persoon. Naast een behandeling op het gebied van taal, articulatie en mondmotoriek, kan het zo zijn dat een combinatie van deze behandelingen wordt aangeraden.

Taal

We spreken van een vertraagde spraakontwikkeling wanneer een kind aanzienlijk minder goed is in spreken dan leeftijdsgenoten. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor de vertraging van de spraakontwikkeling, zoals bijvoorbeeld slechthorendheid of algehele achterstand.  Soms is er een minder duidelijke oorzaak voor het spraakprobleem, maar de gevolgen ervan zijn niet minder vervelend.


Het bezoeken van een logopedist zou uitkomst kunnen bieden. We onderzoeken uw kind op het gebied van taal en spraak, waarna we een vervolgtraject kunnen starten. In sommige gevallen kan aanvullend onderzoek, mogelijk buiten de logopedist om, nodig zijn.
We kunnen zowel indirect als direct behandelen. De indirecte behandeling houdt in dat de ouders van het kind wordt uitgelegd hoe zij het spreken van het kind kunnen stimuleren. Bij de directe behandeling werkt de logopedist onder andere aan het trainen van taalbegrip, luistergedrag en de uitspraak.
Een vertraagde spraakontwikkeling is goed te behandelen, afhankelijk van de oorzaak en moment van signalering van het probleem.

Een taalontwikkelingsstoornis is een, mogelijk erfelijke, neurobiologische ontwikkelingsstoornis die in verschillende levensfases op verschillende manieren tot uiting kan komen. De signalen van een taalontwikkelingsstoornis zijn soms lastig te herkennen; het wordt ook wel een onzichtbare handicap genoemd. Regelmatig worden kinderen met een taalontwikkelingsstoornis als minder slim gezien, terwijl dit helemaal niet zo hoeft te zijn.

Spreekt uw kind in korte, onlogische zinnen of praat het juist weinig? Kan uw kind zich slecht verstaanbaar maken en heeft het moeite met u en anderen te begrijpen? Lijkt uw kind soms niet te luisteren of kan het zich slecht concentreren? Dan is er mogelijk sprake van TOS. Belangrijk om te weten is dat niet ieder kind alle symptomen van de stoornis hoeft te vertonen. Sterker nog, het kan zo zijn dat er zich per levensfase andere symptomen voordoen.

Wanneer u het vermoeden heeft dat uw kind mogelijk een taalontwikkelingsstoornis heeft, ga dan voor advies en een mogelijke doorverwijzing naar uw huisarts of het consultatiebureau. Het is van belang om er zo snel mogelijk bij te zijn, omdat kinderen tussen de 0 en de 6 jaar het gemakkelijkst de taal weten op te pakken.
Om taalontwikkelingsstoornis te behandelen zijn er verschillende methoden, waaronder indirecte en directe therapie. De indirecte therapie richt zich op de omgeving. De logopedist zal ouders uitleg geven over hoe zij hun kind door middel van hun eigen gedrag verder kunnen helpen op het gebied van taalontwikkeling. De directe therapie richt zich op het kind zelf, waarbij de logopedist met het kind gaat werken om de taalontwikkeling te bevorderen. Een goede samenwerking met ouders is hierbij van essentieel belang.
In sommige gevallen is het niet mogelijk om TOS in zijn geheel te verhelpen. In dat geval kunnen we uw kind vooral helpen om op een betere manier om te leren gaan met taal.

Dyslectische kinderen ervaren problemen bij het lezen en/of spellen. Hier kunnen ze veel hinder van ondervinden, bijvoorbeeld op school.
Als logopedist kunnen we vooronderzoek doen om te bepalen hoe de ontwikkeling van de auditieve voorwaarden van uw kind is. Daarnaast kunnen we kijken of er mogelijk sprake is van een achterliggende spraak- en/of taalproblematiek.

Stem

De mens gebruikt zijn stem om verstaanbaar te communiceren met de mensen om zich heen. Hoe de stem klinkt, speelt een belangrijke rol in welke boodschap aan de ontvanger wordt afgeleverd. De klankkleur, luidheid en toonhoogte hebben hier invloed op.


Communicatie kan verstoord worden als bijvoorbeeld de klankkleur, luidheid of toonhoogte afwijkt. Een voorbeeld hiervan is heesheid, iets wat de verstaanbaarheid kan belemmeren.


Ieder kind krijgt wel eens te maken met heesheid. Zo komt heesheid wel eens voor na een feestje of bij verkoudheid. Rust nemen is in de meeste gevallen voldoende, maar soms houden de klachten aan. In dit soort gevallen is het verstandig om de logopedist mee te laten luisteren naar de stem van uw kind.


Verkeerd gebruik van de stem kan tot aanhoudende heesheid leiden en zelfs blijvende schade aan de stembanden teweegbrengen. Samen met de logopedist werkt uw kind aan onder andere lichaamshouding, ademhaling en stemgeving. Door middel van het aanleren van diverse technieken, helpen wij uw kind zijn stem zo goed mogelijk te gebruiken. 

Mondgedrag

De vormgeving van de mond en de stand van tanden en kiezen worden bepaald door de manier waarop de spieren in en rondom de mond gebruikt worden. Door afwijkende mondgewoonten, zoals duimen of ademen door de mond, kan het evenwicht tussen de spieren verstoord raken, waardoor de vorm van het gebit en de kaken negatief beïnvloed kan worden. Als spieren of spiergroepen rondom de mond niet goed werken, heeft dat bijna altijd een direct gevolg op de vorm van het gebit of de kaken. Door oro-myofunctionele therapie (OMFT) helpen we het spierevenwicht in en rondom de mond te herstellen door gerichte oefeningen en het afleveren van foutieve gewoonten. Daarmee is de therapie gericht op de oorzaak en niet alleen de symptomen. De kans op relaps is daardoor veel minder. Zijn de kaken, tanden en kiezen, neusholtes of het kaakgewricht bij het probleem betrokken? Dan kan de logopedist niet zorgen voor een blijvend resultaat.

Afwijkend mondgedrag, zoals mondademen of duimen, kan veel tandheelkundige, orthodontische en logopedische afwijkingen veroorzaken. Het vroegtijdig herkennen en afleren van dit gedrag, kan op de lange termijn een hoop ellende voorkomen.

Als de tong op een verkeerde manier gebruikt wordt, dan kan het vermalen van voedsel, het vormen van een voedselbrok en het slikken negatief beïnvloed raken. Daarnaast heeft men, naast afwijkend tonggebruik, vaak ook last van het zogenaamde tongpersen, waardoor kiezen en tanden verkeerd kunnen komen te staan. Zo ontstaat een open beet.


Door orthodontische behandelingen kunnen open beten gesloten worden, waardoor de tanden weer mooi in een goede rij komen te staan. Echter komt het helaas regelmatig voor dat er na verloop van tijd weer een open beet ontstaat. Dit komt omdat de oorzaak van de open beet, namelijk de verkeerde tongpositie, niet is aangepast.

Te vaak of intensief zuigen op duimen en vingers kan leiden tot een afwijkende stand van tanden en kaken. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld lipzuigen of lang gesabbel op een speen.


Verkeerde bijtgewoonten, zoals nagelbijten, kunnen een negatieve invloed hebben op het kaakgewricht, waardoor spieren overbelast worden. Ook andere spiergroepen in de mond kunnen van zulke bijtgewoonten nadelige gevolgen ondervinden

Een belangrijke functie van de neus is het bevochtigen, verwarmen en schoonmaken van de ingeademde lucht. Bij het inademen door de mond, wordt de lucht niet bevochtigd, verwarmd of gereinigd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld infecties in de keel of van de amandelen ontstaan, maar ook middenoorontstekingen kunnen op deze manier ontstaan. Daarnaast gaan de tanden door het mondademenen vaak naar voren staan, omdat de druk van de lippen op de tanden afneemt.

Preverbaal

Wanneer jonge kinderen problemen hebben met eten, drinken en slikken, kan het zo zijn dat preverbale logopedie nodig is. In sommige gevallen ervaren kinderen moeite met het drinken uit de borst of fles, het eten van een lepel of het leren kauwen en kan logopedie gewenst zijn. Als een huisarts of kinderarts een dergelijke stoornis vaststelt, kan deze u doorverwijzen naar een logopedist.


Om tot een juiste behandeling te komen, kijken we samen met u naar het gebied waar hulp nodig is. Eerst zullen we het kind observeren bij het eten en drinken, waarna een gepaste behandeling kan worden gestart. Naast adviezen op het gebied van houding en techniek, zoeken we uit wat de beste fles, speen of beker is. Verder valt het geven van oefeningen onder de mogelijkheden. Op deze manier stimuleren we bijvoorbeeld het kauwen op de juiste manier. Waar nodig zal er samen worden gewerkt met de nodige instanties, zoals een kinderarts of diëtist.

Syndroom van Down

Bij kinderen met het syndroom van Down blijft de spraakontwikkeling vaak achter. De vaardigheden die je nodig hebt om te spreken, zijn voor hen lastiger te ontwikkelen doordat veel van hen zwakkere mondspieren en een slappe mondmotoriek hebben. 

Wij kunnen uw kind helpen bij het versterken van de mondmotoriek, zodat de ontwikkeling van de spraak zo optimaal mogelijk verloopt. Daarnaast zal er ook aandacht besteed worden aan communicatie met behulp van gebaren, waarmee kinderen met het Downsyndroom zich eenvoudiger kunnen uitdrukken.

Hanen ouderprogramma

Leren praten gaat niet altijd vanzelf. Met dit ouderprogramma leert u uw taalgebruik in alledaagse situaties af te stemmen op dat van uw kind. Daarnaast leert u waarom en hoe uw kind communiceert. Tijdens het ouderprogramma leert u stap voor stap de taalontwikkeling van uw kind te verbeteren.
Dus, heeft uw kind problemen met communiceren en taalontwikkeling? Volg dan het ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’!

Volwassenen

Spraak

Al op jonge leeftijd leren we spreken door klanken te imiteren. Klanken worden letters, letters worden lettergrepen, woorden en uiteindelijk zinnen. Doordat iedere letter een eigen klank heeft, kan het gebeuren dat de betekenis van een woord verandert door het verkeerd uitspreken van een letter(combinatie). Wanneer in de spraak belemmeringen ontstaan, kan dit de dagelijkse gang van zaken in de weg zitten.


Er zijn diverse factoren waardoor volwassenen problemen kunnen ervaren bij hun spraak. Te denken valt aan dysartrie, nasaliteitsstoornis, slissen en lispelen, verbale apraxie en vloeiendheidsstoornissen. In al deze gevallen kan een bezoek aan de logopedist uitkomst bieden.

Bij dysartrie werken de spieren, die nodig zijn om te spreken, niet meer naar behoren. Dit wordt veroorzaakt door schade aan het zenuwstelsel als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte, hersentumor, ongeval, neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson of spierziektes.

 
De behandeling is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid, door het aanpakken van de mondmotoriek, uitspraak, ademhaling en stemgeving. Het kan zo zijn dat ook logopedie niet het gewenste effect heeft, door de ernst van de ziekte of aandoening. In dat geval zal gezocht worden naar een geschikte manier van communiceren, bijvoorbeeld door middel van een gebarensysteem.

Wanneer de klanken teveel door de neus klinken, is er sprake van een nasaliteitsstoornis. Deze stoornis kent drie varianten: de open neusspraak, gesloten neusspraak en de gemengde neusspraak.
Bij de open neusspraak ontsnapt er bij klanken, zoals de s en de p, te veel lucht via de neus. Dit zorgt voor problemen in de verstaanbaarheid in het spreken. Een gesloten neusspraak zorgt ervoor dat het erop lijkt alsof u continu een verstopte neus heeft. Wanneer er sprake is van een combinatie van bovengenoemde vormen, dan spreken we van de gemengde neusspraak.


Soms is een medische ingreep nodig, voordat we een behandeling kunnen starten. Iedere nasaliteitsstoornis vraagt om een eigen aanpak. Zo kan open neusspraak het best behandeld worden door middel van oefeningen om de gehemeltespieren te trainen. Gesloten neusspraak vereist specifiek aandacht voor het beter gebruiken van de neusweg. De behandeling van gemengde neusspraak is, zoals de term al doet vermoeden, een combinatie van al het bovenstaande.

Het verkeerd uitspreken van, bijvoorbeeld, de s-klank, noemen we slissen of lispelen. Dit kan een negatief effect hebben op uw verstaanbaarheid voor anderen. Het naar voren tussen de tanden duwen van de tong is één van de oorzaken van slissen of lispelen. Het heeft tot gevolg dat er een onzuivere s-klank wordt geproduceerd. Er zijn ook mensen die hun tong naar voren tussen de tanden duwen bij andere klanken, wat ervoor zorgt dat ook die klanken onzuiver worden.


Het slissen en lispelen komen regelmatig voor in combinatie met afwijkende mondgewoonten, en kunnen elkaar ten negatieve versterken.
Als eerste zullen we de oorzaak van het slissen of lispelen vaststellen. In eerste instantie zal de aandacht uitgaan naar de geïsoleerde s-klank, waarna de oefeningen steeds verbreed zullen worden. Eerst alleen de klank zelf, daarna in lettergrepen, woorden, zinnen en uiteindelijk in het spreken. 

De hersenen sturen niet alleen het lichaam aan om bewegingen en handelingen uit te voeren, maar ook om te spreken. Wanneer de schema’s in de hersenen die hiervoor nodig zijn niet meer automatisch werken, spreken we van (verbale) apraxie.


Verbale apraxie komt vaak voor bij mensen met hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een trauma aan de hersenen, een hersentumor of als gevolg van een beroerte. Bij mensen die lijden aan verbale apraxie werken de spieren nog altijd naar behoren, maar zijn er problemen met het aansturen ervan. Dit zorgt ervoor dat de woorden niet op de juiste manier worden uitgesproken.


Om bij verbale apraxie verder te kunnen helpen, zullen we eerst onderzoek uitvoeren. Na het onderzoeken van de spraak, verstaanbaarheid en de mondmotoriek, zal er, indien mogelijk, een diagnose worden gesteld. Soms is aanvullend onderzoek bij een medisch specialist vereist.
Wanneer onze behandelmethoden onvoldoende zijn om de spraak verder te helpen, zullen we zoeken naar een alternatief communicatiemiddel, zoals een spraakcomputer.

Binnen de categorie vloeiendheidsstoornissen maken we onderscheid tussen stotteren en broddelen.

Stotteren is een spraakstoornis die de communicatie ernstig kan verstoren. Een stotteraar herhaalt of verlengt klanken of lettergrepen. Soms kan het zelfs lijken alsof de woorden eruit geperst moeten worden; spreken gaat niet meer vloeiend. Stotteren vergt veel van de spreker. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Het meebewegen van het gezicht of andere lichaamsdelen is niet vreemd, evenals onderbrekingen in de ademhaling en overmatig zweten. Daarnaast kan het leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen in, onder andere, het spreken, waardoor bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde klanken wordt vermeden.  Ook broddelen zorgt voor moeilijkheden in de communicatie. Signalen van broddelen zijn onder andere een slappe uitspraak, een hoog spreektempo, het ineenschuiven van woorden, gebruik van stopwoordjes en woord- en/of klankherhalingen.


Voordat de behandeling van het stotteren begint, zal er eerst een uitgebreid onderzoek worden uitgevoerd. De uitslag van het onderzoek wordt gebruikt om een passend behandelplan op te stellen. Een behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit het verbeteren en veranderen van vaardigheden door oefeningen gericht op de spraakmotoriek. In sommige gevallen kan het zo zijn dat er wordt doorverwezen naar een stottertherapeut.


Bij de behandeling van broddelen ligt de focus vooral op bewustwording. We trainen onder andere uitspraak, ritme, intonatie en het correct formuleren om zo het broddelen te verminderen en, indien mogelijk, te voorkomen. 

Taal

Wanneer er schade ontstaat aan de hersenhelft waarin het taalsysteem zit, kan er afasie ontstaan. Vaak ontstaat afasie, een taalstoornis in het begrijpen en uiten in taal, door hersenletsel. Een beroerte, hersentumor of bijvoorbeeld een ongeval kunnen hieraan ten grondslag liggen.
De symptomen van afasie kunnen per patiënt verschillen. Zo kan het zijn dat iemand de taal prima kan begrijpen, maar toch moeite heeft om de juiste woorden te vinden om zich uit te drukken. Andere mensen met afasie kunnen zich juist prima uitdrukken in taal, maar hebben dan weer moeite om anderen te begrijpen.


Afasie gaat verder dan alleen het ervaren van problemen in de spraaktaal. Ook lezen en schrijven kunnen problemen opleveren voor mensen met afasie.


De behandeling van zal per persoon op zijn situatie worden afgestemd. Een uitgebreid onderzoek, waarbij ook geïnventariseerd zal worden hoe de communicatie van de patiënt met zijn omgeving verloopt, ligt aan de basis van het behandelplan.


Naast voorlichting en advies zullen we oefeningen doen met de patiënt om tot verbetering in de vaardigheden van het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te komen. Wanneer een hulpmiddel in de communicatie noodzakelijk is, kunnen wij daarin ook van advies voorzien.

Mensen met dyslexie ervaren problemen bij het lezen en/of spellen. Hier kunnen ze veel hinder van ondervinden bij het studeren en op het werk. Als logopedist kunnen we kijken of er mogelijk sprake is van een achterliggende spraak- en/of taalproblematiek. Daarnaast kunnen we u, door middel van taaltraining, helpen bij het verbeteren van uw (schriftelijke) taalvaardigheden.

Stem

De mens gebruikt zijn stem om verstaanbaar te communiceren met de mensen om zich heen. Hoe de stem klinkt, speelt een belangrijke rol in welke boodschap aan de ontvanger wordt afgeleverd. De klankkleur, luidheid en toonhoogte hebben hier invloed op.


Communicatie kan verstoord worden als bijvoorbeeld de klankkleur, luidheid of toonhoogte afwijkt. Een voorbeeld hiervan is heesheid, iets wat de verstaanbaarheid kan belemmeren.


Iedereen krijgt wel eens te maken met heesheid. Zo komt heesheid wel eens voor na een feestje of bij verkoudheid. Rust nemen is in de meeste gevallen voldoende, maar soms houden de klachten aan. In dit soort gevallen is het verstandig om de logopedist mee te laten luisteren naar uw stem.


Verkeerd gebruik van de stem kan tot aanhoudende heesheid leiden en zelfs blijvende schade aan de stembanden teweegbrengen. Samen met de logopedist werkt u aan onder andere lichaamshouding, ademhaling en stemgeving. Door middel van het aanleren van diverse technieken, helpen wij u uw stem zo goed mogelijk te gebruiken.

STEM Coaching

Spreken is een topsport! We vinden het volkomen normaal dat een sporter zijn spieren opwarmt voor een wedstrijd. Als je voor het uitoefenen van je beroep afhankelijk bent van je stem, is het uiterst belangrijk om ook je stem te trainen. Bij het praten worden de spieren die daarvoor nodig zijn immers intensief gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lippen, tong, middenrif en tussenribspieren.


Merk je dat spreken je veel energie kost? Klinkt je stem tijdens een presentatie anders dan normaal? Heb je last van heesheid aan het einde van een dag waarop je veel hebt gepraat? Zit je accent je in de weg als je Nederlands spreekt? Of wil je je stem beter onder controle krijgen? Meld je dan aan voor een workshop of training.

Adem

Ook bij ondersteuning in de juiste ademtechnieken kunnen we u verder helpen. Ervaart u dat u adem tekortkomt of dat u kortademig bent? Of heeft u uw ademhaling niet onder controle en heeft u last van hyperventilatie? Wij kunnen u adviezen en oefeningen geven om de juiste ademhalingstechnieken te leren!

Mondgedrag

De vormgeving van de mond en de stand van tanden en kiezen worden bepaald door de manier waarop de spieren in en rondom de mond gebruikt worden. Door afwijkende mondgewoonten, zoals duimen of ademen door de mond, kan het evenwicht tussen de spieren verstoord raken, waardoor de vorm van het gebit en de kaken negatief beïnvloed kan worden. Als spieren of spiergroepen rondom de mond niet goed werken, heeft dat bijna altijd een direct gevolg op de vorm van het gebit of de kaken. Door oro-myofunctionele therapie (OMFT) helpen we het spierevenwicht in en rondom de mond te herstellen door gerichte oefeningen en het afleveren van foutieve gewoonten. Daarmee is de therapie gericht op de oorzaak en niet alleen de symptomen. De kans op relaps is daardoor veel minder. Zijn de kaken, tanden en kiezen, neusholtes of het kaakgewricht bij het probleem betrokken? Dan kan de logopedist niet zorgen voor een blijvend resultaat. 

Afwijkend mondgedrag, zoals mondademen of duimen, kan veel tandheelkundige, orthodontische en logopedische afwijkingen veroorzaken. Het vroegtijdig herkennen en afleren van dit gedrag, kan op de lange termijn een hoop ellende voorkomen.

Als de tong op een verkeerde manier gebruikt wordt, dan kan het vermalen van voedsel, het vormen van een voedselbrok en het slikken negatief beïnvloed raken. Daarnaast heeft men, naast afwijkend tonggebruik, vaak ook last van het zogenaamde tongpersen, waardoor kiezen en tanden verkeerd kunnen komen te staan. Zo ontstaat een open beet.


Bij lispelen wordt de tong geheel of gedeeltelijk tussen de voortanden geperst, waardoor deze niet over elkaar heen vallen. Bij slissen ontstaan de klanen aan de zijkant van de mond, waardoor een zijdelingse open beet ontstaat.


Door orthodontische behandelingen kunnen open beten gesloten worden, waardoor de tanden weer mooi in een goede rij komen te staan. Echter komt het helaas regelmatig voor dat er na verloop van tijd weer een open beet ontstaat. Dit komt omdat de oorzaak van de open beet, namelijk de verkeerde tongpositie, niet is aangepast.

Te vaak of intensief zuigen op duimen en vingers kan leiden tot een afwijkende stand van tanden en kaken. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld lipzuigen of lang gesabbel op een speen.


Verkeerde bijtgewoonten, zoals nagelbijten, kunnen een negatieve invloed hebben op het kaakgewricht, waardoor spieren overbelast worden. Ook andere spiergroepen in de mond kunnen van zulke bijtgewoonten nadelige gevolgen ondervinden.

Een belangrijke functie van de neus is het bevochtigen, verwarmen en schoonmaken van de ingeademde lucht. Bij het inademen door de mond, wordt de lucht niet bevochtigd, verwarmd of gereinigd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld infecties in de keel of van de amandelen ontstaan, maar ook middenoorontstekingen kunnen op deze manier ontstaan. Daarnaast gaan de tanden door het mondademenen vaak naar voren staan, omdat de druk van de lippen op de tanden afneemt.

Slikken

We gebruiken de mond, naast het spreken, ook om te eten of te drinken. In de meeste gevallen gaat dit probleemloos, maar soms is er sprake van een slikstoornis. Een dergelijke stoornis kan bijvoorbeeld ontstaan door hersenletsel en aandoeningen van het zenuwstelsel.


Logopedie kan zorgen voor een vermindering van verslikking, verbetering van de voedingstoestand en vergroting van het plezier in eten en drinken.


Naast het bieden van adviezen kunnen er ook compensatie strategieën worden aangeleerd en kunnen spieren worden getraind om tot een verbetering in de situatie te komen.

Onze logopedisten

Judith van Urk

Allround logopedist
gespecialiseerd in stemproblemen
judith@logopedie-urk.nl
Aanwezig op dinsdag en donderdag
Locatie: Het Dok

Lucy Lubbinge

Allround logopedist
lucy@logopedie-urk.nl
Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag
Locaties: Het Dok en Tollebeek

Margriet Kaptein-Vroomans

Allround logopedist
Aanwezig op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag
margriet@logopedie-urk.nl
Locaties: Het Dok, Nagele, Emmeloord

Petra Verbaas

Allround logopedist/Preverbaal
petra@logopedie-urk.nl
Aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag
Locatie: Het Dok

Geertjen Snoek

Allround logopedist
geertjen@logopedie-urk.nl
Aanwezig op dinsdag,
woensdagochtend, donderdag
Locatie: Het Dok

Marion Roeke

Allround logopedist
marion@logopedie-urk.nl
Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag
Locaties: Het Dok, Tollebeek

Martine Kramer

Allround logopedist
martine@logopedie-urk.nl
Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag
Locaties: De Noord en Het Dok

Harriët de Boer

Allround logopedist
harriet@logopedie-urk.nl
Aanwezig op maandag en woensdag
Locaties: Het Dok en De Noord

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega! Werkdagen en aantal uren zijn in overleg te bepalen. Ook als je net bent afgestudeerd of binnenkort afstudeert ben je van harte welkom.

 

Onze praktijk

Logopediepraktijk Urk is een allround logopediepraktijk met vestigingen op Urk, Tollebeek, Nagele en Emmeloord. Op dit moment zijn er acht logopedisten werkzaam. Het cliëntenaanbod is gevarieerd: van jong tot oud.

Wij hechten grote waarde aan samenwerking met andere disciplines en hebben goede contacten met verwijzers, scholen, het consultatiebureau en andere zorgverleners.

 Wij bieden…

  • een afwisselende baan in een dynamische praktijk
  • een team met enthousiaste en ervaren collega’s
  • mogelijkheid tot coaching
  • vergoeding administratieve werkzaamheden
  • reiskostenvergoeding
  • de praktijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer

Wij zoeken een collega met…

  • een afgeronde opleiding logopedie
  • inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici
  • enthousiasme en gedrevenheid voor het vak
  • goede sociale en communicatieve vaardigheden

 

Interesse? Stuur je motivatie en C.V. naar info@logopedie-urk.nl of naar het volgende adres:

Logopediepraktijk Urk
Vlechttuinen 1-d
8322 BA Urk

Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met Geertjen Snoek-Post.

Kijk voor meer informatie over onze praktijk ook op onze website: www.logopedie-urk.nl

Praktische informatie

Vergoeding
Wij declareren rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Logopedische behandeling wordt in 2023 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Wel valt logopedie voor cliënten ouder dan 18 jaar onder het verplichte eigen risico. Uw zorgverzekeraar verrekent dit met u.

Wij hebben voor 2024 met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Met Eucare (Eucare en Aevitae) hebben wij geen overeenkomst. Bent u hier verzekerd en wilt u zich toch aanmelden? Dan moet u een deel van de behandeling zelf betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding.

Tarieven
Behandeling is natuurlijk ook mogelijk wanneer u niet verzekerd bent bij een zorgverzekeraar. Onze tarieven vindt u hier (link maken)

Verwijzing
Wij werken uitsluitend op verwijzing van een arts (bijvoorbeeld huisarts, jeugdarts of tandarts). U kunt deze verwijsbrief meenemen naar uw eerste afspraak.

Inloopspreekuur
Voor vragen omtrent bijvoorbeeld de spraak- en taalontwikkeling van uw kind, problemen met de mondmotoriek, stemproblemen of stotteren bieden wij in samenwerking met de Gemeente Urk en Zorggroep Oude en Nieuwe Land een inloopspreekuur aan.

Dit bezoek is geheel vrijblijvend en kosteloos. Wel is het nodig om hiervoor een afspraak te maken. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar inloopspreekuur@logopedie-urk.nl.

Werkwijze

Aanmelden

Na het versturen van het aanmeldformulier ontvangt u binnen enkele dagen een reactie van ons. Heeft u het formulier verstuurd, maar na 5 werkdagen nog geen reactie ontvangen? Neemt u dan contact met ons op via info@logopedie-urk.nl of 0527-681866

Locaties

Locatie ‘Het Dok’ (hoofdvestiging)
Vlechttuinen 1d
8322 BA Urk
Aanwezig op: maandag t/m vrijdag

Locatie ‘De Noord’
De Noord 8b
8321 BA Urk
Aanwezig op: woensdag

Locatie ‘Kindcentrum’
Slenk 1
8321 LD Urk
Aanwezig op: woensdag

Locatie ‘Tollebeek’ (MFC De Pionier)
Wildzang 3
8309 BD Tollebeek
Aanwezig op: donderdag

Locatie ‘Emmeloord’ (Zorggebouw Emmeloord)
Kometenlaan 1
8303 CN Emmeloord
Aanwezig op: woensdag

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

LOGOPEDIEPRAKTIJK URK

Telefoon: 0527-681866 
E-mail: info@logopedie-urk.nl

Design en ontwikkeling door Alpha producties